Norsk Krisesenterforbund

Norsk Krisesenterforbund

Er en medlemsorganisasjon for landets krisesentertilbud. Organisasjonen har i dag 12 medlemsentre. De er lokalisert i Halden, Follo, Asker og Bærum, Hallingdal, Kongsvinger, Hamar, Kongsberg, Hønefoss, Telemark, Lillehammer, Molde og Kristiansund.

Norsk Krisesenterforbunds fremste oppgave er å bekjempe vold i nære relasjoner. Vi bygger vår virksomhet på at vold i nære relasjoner er et komplekst problem knyttet til sosiale, kulturelle og økonomiske forhold. Dette er forhold som på ulike nivåer påvirker og legger premisser for menneskers liv. Med et slikt grunnsyn vil forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner både ha et samfunns- og et individfokus.

Organisasjonens evne til å se nyanser og bredde i forhold til tema vold i nære relasjoner har gjort og gjør Norsk Krisesenterforbund til en viktig og verdifull aktør i arbeidet med vold i nære relasjoner. Gjennom årene har Norsk Krisesenterforbund vært opptatt av bevisstgjøring og kompetanseutvikling hos såvel ansatte på medlemsentrene som hjelpeapparatet. Utallige fagdager og seminarer har vært arrangert der vi har fokusert på ulike tema. Vår organisasjon var blant de første til å fokusere på barns situasjon og var avgjort den første til å vie oppmerksomhet til menn som blir utsatt for vold i nære relasjoner.

Krisesenterforbund

Norsk Krisesenterforbund leverer et viktig bidrag i den offentlige debatten omkring krisesentertilbudene og i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Organisasjonen og våre medlemsentre mener at det er behov for en organisasjon som er opptatt av krisesentrenes vilkår og faglige innhold. Ikke minst mener vi det er behov for en organisasjon som fokuserer på bredden av voldsutsatte slik Norsk Krisesenterforbund gjør. Norsk Krisesenterforbund har også vist seg viktig for krisesentrenes tilbud og utvikling gjennom å søke midler til prosjekter som kan bidra positivt til krisesentrenes utvikling og omdømme.

Samarbeidspartnere

Vi ønsker velkommen våre nyeste partner Leo Vegas takket være sin sjenerøse bidrag vil hjelpe oss til å starte det nye senteret.

Fagutvikling og prosjektarbeid

Krisesenterloven har betydd et økt fokus inn mot kommunene og det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet som foregår der. Dette perspektivet har Norsk Krisesenterforbund tatt opp i seg. Dette kommer blant annet til uttrykk i de prosjektene organisasjonen driver eller er involvert i.

I 2013 hadde Norsk Krisesenterforbund tre prosjekter gående, alle finansiert med eksterne midler. Prosjektene er viktige fordi de favner bredt.

1. Flerspråklige brosjyrer om krisesentertilbudet

Norsk Krisesenterforbund fikk 120 000 kroner av IMDI for å oppdatere vår flerspråklige brosjyre om krisesentertilbudet. Brosjyrene er gratis mot at mottaker betaler porto. Brosjyren finnes også i en elektronisk utgave samt som PDF. Den som finnes på nett har et hendig format som gjør det mulig å laste den ned på telefon. Det øker tilgjengeligheten av brosjyren ytterligere.

2. Repetisjonskurs for førstehjelp ved selvmordsfare – VIVAT

Norsk Krisesenterforbund fikk i 2013 midler av Extrastiftelsen til å gjennomføre et repetisjonskurs av førstehjelp ved selvmordsfare (Vivat) for ansatte på medlemsentrene.

3. Styrking av tilbudet til voldsutsatte med tilleggsproblematikk innen rus og psykisk helse

Norsk Krisesenterforbund og Krise- og incestsentret i Follo fikk i 2012 og 2013 prosjekttilskudd fra Helsedirektoratet til et prosjekt der målet har vært å styrke tilbudet til voldsutsatte som har psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer. Tiltakene i prosjektet har gått ut på å styrke samhandlingen mellom krisesenter og andre tjenester, samt å skape gode organisatoriske modeller og hensiktsmessige samarbeidsrutiner. Prosjektet har også bidratt til betydelig kompetanseutvikling av hjelpeinstanser i Follo gjennom seminarene som er avholdt i prosjektperioden. Av konkrete produkter som er utviklet i regi av prosjektet kan nevnes web-basert veileder, tiltakskort, veileder for krisesenteransattes arbeid med individuell plan samt mal til samarbeidsavtale mellom krisesentertilbudet og øvrige hjelpeinstanser.

Forebygging og synliggjøring

En viktig del av Norsk Krisesenterforbunds oppgaver er å holde seg oppdatert på forskning og utvikling i forhold til vold i nære relasjoner og krisesenterdrift og å videreformidle stoffet til medlemsentre og andre interesserte. Innhenting og videreformidling av stoff går vesentlig via nettbaserte kilder. Overvåking av media, nyhetsbrev, hjemmeside, facebook, twitter og eget nyhetsrom (Mynewsdesk) er nyttige og effektive verktøy.

Representant for medlemsentrene

Norsk Krisesenterforbund representerer medlemsentrene i kontakt med det offentlige og med fagmiljøet; for eksempel ved å sitte i arbeids-og referansegrupper. Når det gjelder det overordnede perspektivet på vold i nære relasjoner og krisesenterdrift, er Norsk Krisesenterforbund også en viktig kontakt for media. Organisasjonen er også høringsinstans i viktige spørsmål som berører vold i nære relasjoner og beslektede tema.

Norsk Krisesenterforbund hadde i 2013 et budsjett på rundt 1,6 millioner kroner, der prosjektmidler utgjorde ca 40 %. Den vesentligste inntekten for Norsk Krisesenterforbund er og medlemskontingenter og driftstilskudd fra staten. Medlemskontingenten er flat og utgjorde i 2013 63910 kroner. Organisasjonen har én ansatt i full stilling.

Norsk Krisesenterforbund rolle i forhold til medlemsentrene kan oppsummeres slik:

Veiledning og rådgiving

Foredragsvirksomhet (lokalt, regionalt og sentralt)
Bistand til å arrangere kurs og konferanser
Talerør og koordinator overfor media, faggruppe og myndigheter
Formidling av informasjon og nyheter knyttet til tema krisesenterdrift og vold i nære relasjoner
Medvirke til fagutvikling og kompetanseheving på medlemsentrene gjennom å arrangere kurs og seminarer
Medvirke til kvalitetsforbedring, samarbeid og erfaringsutveksling på medlemsentrene
Bistå ved utviklingsarbeid og prosjekter

Norsk Krisesenterforbund arrangerer en rekke konferanser, kurs og fagdager der medlemsentrene inviteres til å delta. En stor del av de statlige driftstilskuddene går til å finansiere deltageravgifter og reise for deltagere fra våre medlemsentre.

Barn på krisesenter – Norsk Krisesenterforbund

Barn på krisesenterMange barn kommer til krisesentrene i løpet av et år. I 2008 bodde det 452 barn ved våre medlemssentre av totalt 1502 på landsbasis.

For mange barn er det en lettelse å komme til krisesenteret. Det ser vi ved at barn i de fleste tilfeller faller til ro relativt raskt.

Mange vil kanskje hevde at det er traumatisk for barn å oppholde seg på et krisesenter der man bor sammen med ukjente mennesker og der alle har erfaringer knyttet til vold i nære relasjoner.Det er en selvfølge at et plutselig oppbrudd fra hjemmet skaper problemer for både mor og barn. Kjente rammer og rutiner i hverdagslivet skaper en form for trygghet selv om situasjonen i seg selv er utrygg på grunn av volden.

Vi vil allikevel hevde at i det øyeblikket mor bestemmer seg for å ta med barna på krisesenteret og flykte fra en voldelig situasjon i hjemmet, tar hun et viktig ansvar for å skjerme barna sine for de negative erfaringene som vold i familien påfører barna.

Vi mener at krisesenteropphold for barna kan bidra til

– Opphør av vold
– Trygghet og sikkerhet
– Mors omsorgssituasjon bedres hvilket er bra for barna
– Barna får snakke om volden
– Barnas situasjon og hjelpebehov blir kartlagt og kontakter tas videre i systemet hvis mor ønsker det

Bristende omsorg blir avdekket og barnevernet kan eventuelt tre støttende til
Møter med skole og barnehage gir barnets omgivelser mulighet til å gi ekstra oppmerksomhet og støtte i en vanskelig tid. I tillegg skapes en oppmerksomhet rundt barnet som også er viktig er tilbake i sin vanlige hjemmesituasjon
Kontakter kan etableres i det offentlige eller private hjelpeapparatet for å sikre barnet et nettverk når det flytter fra krisesenteret. Helsesøster er et godt eksempel på en slik person.Krisesentrenes bemanning og tilbud

11 av våre medlemssentre opplyser at de har ansatt egne barneansvarlige.

Av tilbud som gis til barna er enesamtaler, gruppesamtaler, barnehagetilbud, fritidstilbud, skyss til skole og fritidsaktiviteter, bistand ved samvær samt oppfølging etter utflyttting. En viktig del av arbeidet i forhold til barna er samarbeidet krisesentrene har hen i mot barnevern, helsesøster, skole og barnehage.    I 2009 kom det en viktig rapport om barn på krisesenter. Forsker Carolina Øverlien ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har vært ansvarlig for studien som er laget på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartmentet.  i forbiondelse med at studien ble offentliggjort, skriver Øverlien i en kronikk I Aftenposten at barns status på krisesentrene er uklar og at dette har betydning for tilbudet som gis til barn. Hun sier videre ”At barn skal anses som brukere av krisesentrene, noe vi får sterke signaler om at man ønsker, innebærer gjennomgripende forandringer både i arbeidsmetoder og tankesett på krisesentrene. Krisesentrene og deres hovedorganisasjoner må stille spørsmål ved og gjøre tilpasninger i grunnleggende verdier og kulturer, rutiner, fordeling av ressurser og arbeidsmetoder. Kvinneperspektivet må stilles opp mot barneperspektivet, og noen ganger også mot familieperspektivet.